Special Lamps OP

JD24V55WJD24V55W      JC24V40WLJC24V40WL
JC24V40WJC24V40W      JC24V60WLJC24V60WL
DKK  24V50WLDKK 24V50WL 150P25/2SB150P25/2SB
120V150W-磨砂120V150W        上半水銀-24V25W24V25W
上半水銀-24V40W24V40W             上半水銀-24V50W24V50W
 
8V50W8V50W               6V35W6V35W
HBO100W/2HBO100W/2      HBO103W / 2HBO103W / 2
HBO300WHBO300W         HBO300W / SHBO300W / S
HTI250W / 32HTI250W / 32    HTI250W /22HTI250W /22
HTI250W / 32CHTI250W / 32C  HTI250W / 22CHTI250W / 22C
XBO R 100W / 45CXBO R 100W / 45CXBO R 180W / 45C  OFRXBO R 180W / 45C OFR
P/N4200  300W ( H001 )P/N4200 300W ( H001 )P/N4203 175W ( H103 )P/N4203 175W H103 )
L2329L2329                               HLX64642BHLX64642B
J24V150WJ24V150W                       JD24V35WJD24V35W
JD24V40WJD24V40W                      JD24V45WJD24V45W